Skip to content

Tag: stomadent wrocław

Poziom bólu u osób z jednostronną amputacją kończyny dolnej

4 miesiące ago

230 words

Przeprowadzono badanie sprawdzając funkcjonalną łączność u dziewięciu pacjentów (5 mężczyzn, średnio 32,9 lat, zakres 18-41 lat) z jednostronną amputacją kończyny dolnej (8 urazowych osób po amputacji i jedną amputowaną po zabiegu onkologicznym) z fantomowym czuciem kończyny i bez bólu, wybrane z Bazy Danych Amputee w Brazylijskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Beneficyjnej (ABBR, Rio de Janeiro).…

Delecja fosfodiesterazy 4D u myszy skraca znieczulenie a-adrenoceptorowe, behawioralny korelator wymiotów cd

4 miesiące ago

510 words

Po odwirowaniu przy 16,000 g przez 20 minut, supernatant poddano immunoprecypitacji za pomocą swoistego wobec PDE4D mAb, M3S1 lub swoistego dla PDE4B przeciwciała poliklonalnego, K118. Immunoprecypitowane białka PDE4D i PDE4B wykryto dalej za pomocą analizy Western blot przy użyciu swoistego dla PDE4D mAb, 61D10E (dar od ICOS Corp., Bothell, Washington, USA) lub specyficznego dla PDE4B…

Kiła: wykorzystując nowoczesne podejście do zrozumienia starej choroby czesc 4

4 miesiące ago

746 words

Rozpoznanie bezobjawowej kiły układu nerwowego jest skomplikowane ze względu na fakt, że żaden z obecnie stosowanych wskaźników CSF nie jest bardzo czuły (CSF-VDRL) lub swoisty (wfc CSF, białko CSF). Ponadto, samo współistnienie zakażenia wirusem HIV może powodować zwiększoną liczbę WBC lub stężenie białka w CSF. Ostatnio opisanym pomocniczym markerem diagnostycznym dla kiły układu nerwowego jest…

Selektywność kompetentnego pod względem replikacji adenowirusa dla ludzkich komórek raka sutka eksprymujących antygen MUC1 czesc 4

4 miesiące ago

461 words

Przeciwnie, w porównaniu z Ad5, miano Ad.DF3-E1 zostało zmniejszone o 5. 6 log w komórkach MDA-MB-231 i PA-1 pozbawionych MUC1 i przez 4. 5 log w komórkach Hs578Bst (Figura 3) . W celu określenia, czy Ad.DF3-E1 indukuje selektywną lizę komórek, zainfekowaliśmy komórki MCF-7, komórki PA-1 i komórki Hs578Bst w moi s0 wynoszące 0,01, 0,1 i…

IFN- działanie w mediach wielkich elastycznych tętnic, nowatorskie miejsce uprzywilejowane czesc 4

4 miesiące ago

582 words

Jedynymi komórkami zapalnymi stale obecnymi w pożywce były komórki CD11b-dodatnie (Mac1-dodatnie) o morfologii neutrofili (Figura 3, c i d). Figura 3 Lokalizacja komórek zapalnych w zmianach tętniczych. Pokazano widoky immunohistochemiczne o małej i dużej mocy na równoległe zamrożone skrawki aortowe z IFN-yR3 /. myszy zainfekowanej AHV68 4 tygodnie po zakażeniu. Ciemnobrązowe zabarwienie oznacza wiązanie Ab.

W nowatorskiej formie IFN-y niedobór receptora 1, receptory na powierzchni komórki nie wiążą IFN-y ad 5

4 miesiące ago

771 words

Chociaż nie można całkowicie wykluczyć możliwości, że sygnał wyzwalany przez IFN można wykryć w innych warunkach eksperymentalnych, wyniki te silnie sugerują, że badani pacjenci mają pełny niedobór IFNa R1. Ekspresja na powierzchni cząsteczek IFNyR jest normalna, ale zdolność do wiązania IFN-y przy wysokim powinowactwie jest całkowicie stracone, co odpowiada brakowi wykrywalnej odpowiedzi komórkowej na IFN-y.…

Potencjalne mechanizmy ekspansji ludzkich komórek NK w warunkach in vivo podczas leczenia niską dawką IL-2 ad 5

4 miesiące ago

108 words

Wyniki przedstawiają średnią. SEM dla potrójnych studzienek. Cytotoksyczność komórek CD56bright względem celów K562 po 2, 6 lub 12 dniach hodowli z lub bez 100 pM rIL-2. Podane wartości reprezentują średnią. SEM odczytów z potrójnych studzienek dla każdego punktu czasowego, przy stosunku efektor do celu wynoszącym 5: 1.

Wzdłużna nieinwazyjna oparta na PET oszacowanie masy komórek w spontanicznym modelu szczurzej cukrzycy ad 5

4 miesiące ago

689 words

Ostatnie badania Mei i wsp. (41) sugerują również, że niektóre początkowe zmniejszenie wychwytu DTBZ trzustki [11C] może być spowodowane autoimmunologicznym zniszczeniem włókien nerwowych współczulnych wysepek. Przynajmniej 2 ważne pytania są podkreślone, ale pozostają bez odpowiedzi w tych badaniach: Po pierwsze, w jakim celu (-ach) służą cząsteczki VMAT2. komórki. Oczyszczone wysepki (z niewielkim lub żadnym zanieczyszczeniem…

Złożona rola receptora progesteronowego w odpowiedzi na uszkodzenie naczyń ad 6

4 miesiące ago

717 words

Interesujące jest to, że progesteron miał tendencję do łagodzenia odpowiedzi na uszkodzenie u myszy PRKO, chociaż trend ten nie osiągnął istotności statystycznej. Nie jest jasne, czy odzwierciedla to biologicznie istotny efekt progesteronu, który jest niezależny od PR, czy też rzeczywiście był spowodowany przypadkiem. Wpływ progesteronu na odpowiedź z uszkodzeniem naczyń nie był wcześniej badany u…

Stwardnienie rozsiane ad 7

5 miesięcy ago

489 words

Inne możliwości, takie jak przewidywanie przebiegu choroby lub nasilenia choroby, jak dotąd nie zakończyły się powodzeniem przy użyciu zestawów danych z poprzednich GWAS (113). Po drugie, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób identyfikacja szlaków związanych z allelami ryzyka choroby autoimmunologicznej wpłynie na nasze decyzje dotyczące leczenia SM jako choroby, a dla pacjentów jako osobników na…